Velsen Noord, 16 juni 2019


Afgelopen donderdagochtend 13 juni jl. heeft de definitieve overdracht plaatsgevonden van onze Sint Jozefkerk aan de firma Evers Partners door ondertekening van de akte bij Batenburg Notarissen. Het geld zal komende week ( of nu) op onze rekening staan.
De begraafplaats blijft voorlopig tot zeker 2038 intact en wij zijn nog in overleg met het bisdom voor het termijn van begraven van nieuwe graven en eventuele bijzettingen. Voor de begraafplaats hebben wij nog steeds onze inspanningsverplichtingen.
Het feestelijk tintje van de verkoop ( met een lach en een traan) laten wij nog even rusten.
De provincie heeft zijn goedkeuring uitgesproken voor de verbouwing van de kerk en zijn aanhorigheden. Echter het bestemmingsplan van de volkstuin en een gedeelte van de pastorietuin voor bebouwing van nieuwe woningen is nog niet gewijzigd.
De besluitvorming hierover zal genomen moeten worden door de gemeente, de lokale verantwoordelijke. Het ontbreekt aan voldoende personeel bij de gemeente om dit besluit op korte termijn te nemen.
De firma Evers Partners is nog druk in gesprek met de gemeente om een en ander zo snel mogelijk af te handelen. Enerzijds is de gemeente blij dat de firma gevestigd blijft in onze gemeente, anderzijds is de prioriteit van de gemeente waarschijnlijk anders.
De eigenaar, de heer Krop van de firma Evers Partners, wil de wethouder, de verantwoordelijke voor het deelgebied Velsen Noord, uitnodigen om aan ons uit te leggen waarom het zo lang moet duren voor een fiat gegeven kan worden. Zij staan klaar om hun aannemer het werk te laten verrichten, maar zijn afhankelijk van de procedure die gevolgd moet worden door de gemeente. Met de toestemming van wijziging van het bestemmingsplan, kunnen zij geld genereren voor financiering van het kerkgebouw/pastorie door bouw van woningen.
Wij, als kerkbestuur, zullen hen daar in steunen en hulp bieden waar nodig.
Op fatsoenlijke manier zullen wij ook vanuit onze positie druk moeten uitoefenen op het gemeentebeleid en zullen ons daar als parochieraad over buigen.
Door deze situatie zal het termijn van het gereed zijn van de kerk in november 2019 niet haalbaar zijn en zullen wij moeten wachten tot 2020.
Wij houden nauw contact met onze nieuwe eigenaar en houden u uiteraard op de hoogte.
Mocht u na het horen van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij mij of een van de andere bestuursleden.


Terug